Privacy Policy

Consellt verbindt zich ertoe alle verkregen informatie in alle opzichten als zeer vertrouwelijk te behandelen. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In onze privacy policy leggen wij uit welke gegevens wij bewaren, verwerken en waarom. Onderstaand geven wij ook uw rechten mee.

Indien u hierover vragen hebt, kan u uw vraag richten tot privacy@consellt.com of zich richten tot de Privacycommissie.

 

Welke informatie slaan we op?

Wij verwerken uw algemene persoonsgegevens of uw professionele contactgegevens.

Dit zijn gegevens die u, in casu, ons zelf hebt meegegeven om onze samenwerking te kunnen volbrengen. Deze gegevens zijn zichtbaar voor en worden gebruikt door alle werknemers van Consellt die op de hoogte zijn van onze privacy policy en conform dit beleid handelen.

De meeste van onze gegevens zijn rechtstreeks verzameld: door inschrijving, een intakegesprek, telefonisch contact of mailverkeer. Onrechtstreeks verzamelde gegevens komen vanop uw website of jobboards waarop u zelf deze gegevens publiek gepubliceerd hebt.

Waarom slaan wij uw gegevens op?

Onze doeleinden zijn in eerste instantie arbeidsbemiddeling. Wij verzamelen persoonsgegevens en bijzondere informatie van klanten en kandidaten om een goede match te kunnen maken en zo de juiste kandidaten tot bij de juiste vacatures te brengen.

Daarnaast zijn wij als juridische werkgever verplicht te voldoen aan de vraag en bewaartermijnen van overheidsinstanties.

Wat doen wij met uw gegevens?

Om onze job te kunnen uitoefenen en aan uw vraag van arbeidsbemiddeling te kunnen voldoen verzamelen we uw gegevens in onze database.

Wat verzamelen we:

Indien u bij ons solliciteert;

 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Foto’s en video’s;
 • Payrollinformatie zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres; uw geboorteplaats
 • Uw loon, uitzendcontracten en loonfiches;
 • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
 • Evaluatieformulieren;
 • Informatie over het aantal kinderen en uw burgerlijke staat.

Indien u klant/leverancier bent;

 • Uw naam, voornaam en functie
 • Uw e-mailadres, telefoonnummer, gsmnummer
 • Uw professioneel adres
 • Btw-nummer, PC/CAO, RSZ-nummer, bankrekeningnummer

 

Aan wie geven wij gegevens door?

Om onze job te kunnen uitoefenen dienen wij uw persoonsgegevens of professionele gegevens door te geven aan verschillende partijen, bedrijven of sollicitanten. Dit gebeurt telkens in samenspraak met de betreffende persoon. Wij betrekken u in elke stap van dit proces. U blijft dus steeds op de hoogte over de partijen aan wie we uw gegevens doorgeven en waarom.

In een verder stadium kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan onze assessmentpartners om bijvoorbeeld tests af te nemen, ons sociaal secretariaat, overheidsinstanties,… 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien u bij een sollicitatie geen job krijgt via Consellt, dan bewaren wij uw gegevens graag voor de toekomst, om u ook later potentiële en interessante jobs te kunnen aanbieden. Wij houden u vijfjaarlijks op de hoogte van het feit dat uw gegevens in onze database zitten. U kunt te allen tijde vragen om uw gegevens aan te passen of te laten schrappen.

Indien u uitzendkracht wordt, bewaren wij uw gegevens volgens de wettelijke termijnen, omdat wij te allen tijde informatie moeten kunnen geven aan overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de FOD, sociale inspectie, sociale zekerheid, sociaal fonds,….

Indien u klant bent, bewaren wij uw gegevens zolang onze samenwerking loopt.

Zijn uw gegevens voldoende beschermd?

Wij behandelen uw gegevens conform onze ethische code. Iedere werknemer is op de hoogte van onze richtlijnen en streeft deze na. Wij engageren ons er ook toe ons systeem voldoende te beveiligen. In geval van een datalek brengen wij u op de hoogte.

Servers en dus ook uw gegevens staan in België. Van alle software en databases die door Consellt worden gebruikt om gegevens op te slaan en/of te verwerken, werd gecontroleerd in welke mate deze aan de GDPR-wetgeving voldoen.

Wat zijn uw rechten?

 1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U hebt steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U kunt eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 1. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling en u zult door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Deze worden telkens overzien door menselijke beslissingen. De eindbeslissing is niet louter gebaseerd op de geautomatiseerde profiling. In bepaalde gevallen hebt u het recht zich te verzetten tegen deze geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze personeelsadministratie:

privacy@consellt.com

 1. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.